Courses

3 John:
Beware the False Teacher!
B643

3 Units
5 CEUs


Appendix:
The Greek Text of 3 John
(the font used is SP Ionic, available on this website on the Software page.

1 O PRESBUTEROS GAIW TW AGAPHTW ON EGW AGAPW EN ALHQEIA
2 AGAPHTE PERI PANTWN EUXOMAI SE EUODOUSQAI KAI UGIAINEIN KAQWS EUODOUTAI SOU H YUXH
3 EXARHN GAR LIAN ERXOMENWN ADELFWN KAI MARTUROUNTWN SOU TH ALHQEIA KAQWS SU EN ALHQEIA PERIPATEIS
4 MEIZOTERAN TOUTWN OUK EXW X ARIN INA AKOUW TA EMA TA
5 AGAPHTE PISTON POIEIS O EAN ERGASH EIS TOUS ADELFOUS KAI TOUTO CENOUS
6 OI EMARTURHSAN SOU TH AGAPH ENWPION EKKLHSIAS OUS KALWS POIHSEIS PROPEMYAS ACIWS TOU QEOU
7 UPER GAR TOU ONOMATOS ECHLQON MHDEN LAMBANONTES APO TWN EQNIKWN
8 HMEIS OUN OFEILOMEN UPOLAMBANEIN TOUS TOIOUTOUS INA SUNERGOI GINWMEQA TH ALHQEIA
9 EGRAYA TI TH EKKLHSIA ALL O FILOPRWTEUWN AUTWN DIOTREFHS OUK EPIDEXETAI HMAS
10 DIA TOUTO EAN ELQW UPOMNHSW AUTOU TA ERGA A POIEI LOGOIS PONHROIS FLUARWN HMAS KAI MH ARKOUMENOS EPI TOUTOIS OUTE AUTOS EPIDEXETAI TOUS ADELFOUS KAI TOUS BOULOMENOUS KWLUEI KAI EK THS EKKLHSIAS EKBALLEI
11 AGAPHTE MH MIMOU TO KAKON ALLA TO AGAQON O AGAQOPOIWN EK TOU QEOU ESTIN O KAKOPOIWN OUX EWRAKEN TON QEON
12 DHMHTRIW MEMARTURHTAI UPO PANTWN KAI UPO AUTHS THS ALHQEIAS KAI HMEIS DE MARTUROUMEN KAI OIDAS OTI H MARTURIA HMWN ALHQHS ESTIN
13 POLLA EIXON GRAYAI SOI ALL OU QELW DIA MELANOS KAI KALAMOU SOI GRAFEIN
14 ELPIZW DE EUQEWS SE IDEIN KAI STOMA PROS STOMA LALHSOMEN
15 EIRHNH SOI ASPAZONTAI SE OI FILOI ASPAZOU TOUS FILOUS KAT ONOMA