Courses

Romans 10 - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study


In the text that follows, the textual base is the edition of Westcott and Hort. The student is required to collate (compare) this text with the text of Nestle-Aland 27. To do this the student need merely compare, word for word, the text found following and the text printed in Nestle, noting all variations, no matter how small. I do no comment on every variant in what follows; only the more significant. But, again, the student is required to note every variant.


10:1 ADELFOI H MEN EUDOKIA THS EMHS KARDIAS KAI H DEHSIS PROS TON QEON UPER AUTWN EIS SWTHRIAN

After "their", K, P, 33, 81, 614, and several early versions add "is". This addition is secondary.

2 MARTURW GAR AUTOIS OTI ZHLON QEOU EXOUSIN ALL OU KAT EPIGNWSIN

3 AGNOOUNTES GAR THN TOU QEOU DIKAIOSUNHN KAI THN IDIAN ZHTOUNTES STHSAI TH DIKAIOSUNH TOU QEOU OUX UPETAGHSAN

4 TELOS GAR NOMOU XRISTOS EIS DIKAIOSUNHN PANTI TW PISTEUONTI

5 MWUSHS GAR GRAFEI OTI THN DIKAIOSUNHN THN EK NOMOU O POIHSAS ANQRWPOS ZHSETAI EN AUTH

6 H DE EK PISTEWS DIKAIOSUNH OUTWS LEGEI MH EIPHS EN TH KARDIA SOU TIS ANABHSETAI EIS TON OURANON TOUT ESTIN XRISTON KATAGAGEIN

7 H TIS KATABHSETAI EIS THN ABUSSON TOUT ESTIN XRISTON EK NEKRWN ANAGAGEIN

8 ALLA TI LEGEI EGGUS SOU TO RHMA ESTIN EN TW STOMATI SOU KAI EN TH KARDIA SOU TOUT ESTIN TO RHMA THS PISTEWS O KHRUSSOMEN

9 OTI EAN OMOLOGHSHS TO RHMA EN TW STOMATI SOU OTI KURIOS IHSOUS KAI PISTEUSHS EN TH KARDIA SOU OTI O QEOS AUTON HGEIREN EK NEKRWN SWQHSH

10 KARDIA GAR PISTEUETAI EIS DIKAIOSUNHN STOMATI DE OMOLOGEITAI EIS SWTHRIAN

11 LEGEI GAR H GRAFH PAS O PISTEUWN EP AUTW OU KATAISXUNQHSETAI

12 OU GAR ESTIN DIASTOLH IOUDAIOU TE KAI ELLHNOS O GAR AUTOS KURIOS PANTWN PLOUTWN EIS PANTAS TOUS EPIKALOUMENOUS AUTON

13 PAS GAR OS AN EPIKALESHTAI TO ONOMA KURIOU SWQHSETAI

14 PWS OUN EPIKALESWNTAI EIS ON OUK EPISTEUSAN PWS DE PISTEUSWSIN OU OUK HKOUSAN PWS DE AKOUSWSIN XWRIS KHRUSSONTOS

15 PWS DE KHRUCWSIN EAN MH APOSTALWSIN KAQAPER GEGRAPTAI WS WRAIOI OI PODES TWN EUAGGELIZOMENWN AGAQA

B leaves out the phrase 'the preaching of peace" for no reason other than that the eye of the scribe missed the phrase and left it out accidentally.

16 ALL OU PANTES UPHKOUSAN TW EUAGGELIW HSAIAS GAR LEGEI KURIE TIS EPISTEUSEN TH AKOH HMWN

17 ARA H PISTIS EC AKOHS H DE AKOH DIA RHMATOS XRISTOU

The TR replaces "Christ" at the end of logical clarification is apparently quite secondary.

18 ALLA LEGW MH OUK HKOUSAN MENOUNGE EIS PASAN THN GHN ECHLQEN O FQOGGOS AUTWN KAI EIS TA PERATA THS OIKOUMENHS TA RHMATA AUTWN

19 ALLA LEGW MH ISRAHL OUK EGNW PRWTOS MWUSHS LEGEI EGW PARAZHLWSW UMAS EP OUK EQNEI EP EQNEI ASUNETW PARORGIW UMAS

20 HSAIAS DE APOTOLMA KAI LEGEI EUREQHN TOIS EME MH ZHTOUSIN EMFANHS EGENOMHN TOIS EME MH EPERWTWSIN

21 PROS DE TON ISRAHL LEGEI OLHN THN HMERAN ECEPETASA TAS XEIRAS MOU PROS LAON APEIQOUNTA KAI ANTILEGONTA