Courses

Romans 11 - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study


In the text that follows, the textual base is the edition of Westcott and Hort. The student is required to collate (compare) this text with the text of Nestle-Aland 27. To do this the student need merely compare, word for word, the text found following and the text printed in Nestle, noting all variations, no matter how small. I do no comment on every variant in what follows; only the more significant. But, again, the student is required to note every variant.


11:1 LEGW OUN MH APWSATO O QEOS TON LAON AUTOU MH GENOITO KAI GAR EGW ISRAHLITHS EIMI EK SPERMATOS ABRAAM FULHS BENIAMIN

Several Western texts have "the inheritance" instead of "the people". This is an assimilation to Ps 93:14 LXX.

2 OUK APWSATO O QEOS TON LAON AUTOU ON PROEGNW H OUK OIDATE EN HLIA TI LEGEI H GRAFH WS ENTUGXANEI TW QEW KATA TOU ISRAHL

3 KURIE TOUS PROFHTAS SOU APEKTEINAN TA QUSIASTHRIA SOU KATESKAYAN KAGW UPELEIFQHN MONOS KAI ZHTOUSIN THN YUXHN MOU

4 ALLA TI LEGEI AUTW O XRHMATISMOS KATELIPON EMAUTW EPTAKISXILIOUS ANDRAS OITINES OUK EKAMYAN GONU TH BAAL

5 OUTWS OUN KAI EN TW NUN KAIRW LEIMMA KAT EKLOGHN XARITOS GEGONEN

6 EI DE XARITI OUKETI EC ERGWN EPEI H XARIS OUKETI GINETAI XARIS

TR adds a line after "grace" as an explanatory gloss.

7 TI OUN O EPIZHTEI ISRAHL TOUTO OUK EPETUXEN H DE EKLOGH EPETUXEN OI DE LOIPOI EPWRWQHSAN

8 KAQAPER GEGRAPTAI EDWKEN AUTOIS O QEOS PNEUMA KATANUCEWS OFQALMOUS TOU MH BLEPEIN KAI WTA TOU MH AKOUEIN EWS THS SHMERON HMERAS

9 KAI DAUID LEGEI GENHQHTW H TRAPE ZA AUTWN EIS PAGIDA KAKAI EIS ANTAPODOMA AUTOIS

10 SKOTISQHTWSAN OI OFQALMOI AUTWN TOU MH BLEPEIN KAI TON NWTON AUTWN DIA PANTOS SUGKAMYON

11 LEGW OUN MH EPTAISAN INA PESWSIN MH GENOITO ALLA TW AUTWN PARAPTWMATI H SWTHRIA TOIS EQNESIN EIS TO PARAZHLWSAI AUTOUS

12 EI DE TO PARAPTWMA AUTWN PLOUTOS KOSMOU KAI TO HTTHMA AUTWN PLOUTOS EQNWN POSW MALLON TO PLHRWMA AUTWN

13 UMIN DE LEGW TOIS EQNESIN EF OSON MEN OUN EIMI EGW EQNWN APOSTOLOS THN DIAKONIAN MOU DOCAZW

14 EI PWS PARAZHLWSW MOU THN SARKA KAI SWSW TINAS EC AUTWN

15 EI GAR H APOBOLH AUTWN KATALLAGH KOSMOU TIS H PROSLHMYIS EI MH ZWH EK NEKRWN

16 EI DE H APARXH AGIA KAI TO FURAMA KAI EI H RIZA AGIA KAI OI KLADOI

17 EI DE TINES TWN KLADWN ECEKLASQHSAN SU DE AGRIELAIOS WN ENEKENTRISQHS EN AUTOIS KAI SUGKOINWNOS THS RIZHS THS PIOTHTOS THS ELAIAS EGENOU

18 MH KATAKAUXW TWN KLADWN EI DE KATAKAUXASAI OU SU THN RIZAN BASTAZEIS ALLA H RIZA SE

19 EREIS OUN ECEKLASQHSAN KLADOI INA EGW EGKENTRISQW

20 KALWS TH APISTIA ECEKLASQHSAN SU DE TH PISTEI ESTHKAS MH UYHLA FRONEI ALLA FOBOU

21 EI GAR O QEOS TWN KATA FUSIN KLADWN OUK EFEISATO OUDE SOU FEISETAI

Many manuscripts add mh pwj before oude. This addition seems explanatory and therefore secondary.

22 IDE OUN XRHSTOTHTA KAI APOTOMIAN QEOU EPI MEN TOUS PESONTAS APOTOMIA EPI DE SE XRHSTOTHS QEOU EAN EPIMENHS TH XRHSTOTHTI EPEI KAI SU EKKOPHSH

23 KAKEINOI DE EAN MH EPIMENWSIN TH APISTIA EGKENTRISQHSONTAI DUNATOS GAR ESTIN O QEOS PALIN EGKENTRISAI AUTOUS

24 EI GAR SU EELAIOU KAI PARA FUSIN ENEKENTRISQHS EIS KALLIELAION POSW MALLON OUTOI OI KATA FUSIN EGKENTRISQHSONTAI TH IDIA ELAIA

25 OU GAR QELW UMAS AGNOEIN ADELFOI TO MUSTHRION TOUTO INA MH HTE EN EAUTOIS FRONIMOI OTI PWRWSIS APO MEROUS TW ISRAHL GEGONEN AXRIS OU TO PLHRWMA TWN EQNWN EISELQH

26 KAI OUTWS PAS ISRAHL SWQHSETAI KAQWS GEGRAPTAI HCEI EK SIWN O RUOMENOS APOSTREYEI ASEBEIAS APO IAKWB

27 KAI AUTH AUTOIS H PAR EMOU DIAQHKH OTAN AFELWMAI TAS AMARTIAS AUTWN

28 KATA MEN TO EUAGGELION EXQROI DI UMAS KATA DE THN EKLOGHN AGAPHTOI DIA TOUS PATERAS

29 AMETAMELHTA GAR TA XARISMATA KAI H KLHSIS TOU QEOU

30 WSPER GAR UMEIS POTE HPEIQHSATE TW QEW NUN DE HLEHQHTE TH TOUTWN APEIQEIA

31 OUTWS KAI OUTOI NUN HPEIQHSAN TW UMETERW ELEEI INA KAI AUTOI NUN ELEHQWSIN

32 SUNEKLEISEN GAR O QEOS TOUS PANTAS EIS APEIQEIAN INA TOUS PANTAS ELEHSH

The plural "all" seems better than the singular "each".

33 W BAQOS PLOUTOU KAI SOFIAS KAI GNWSEWS QEOU WS ANECERAUNHTA TA KRIMATA AUTOU KAI ANECIXNIASTOI AI ODOI AUTOU

34 TIS GAR EGNW NOUN KURIOU H TIS SUMBOULOS AUTOU EGENETO

35 H TIS PROEDWKEN AUTW KAI ANTAPODOQHSETAI AUTW

36 OTI EC AUTOU KAI DI AUTOU KAI EIS AUTON TA PANTA AUTW H DOCA EIS TOUS AIWNAS AMHN