Courses

Romans 12 - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study


In the text that follows, the textual base is the edition of Westcott and Hort. The student is required to collate (compare) this text with the text of Nestle-Aland 27. To do this the student need merely compare, word for word, the text found following and the text printed in Nestle, noting all variations, no matter how small. I do no comment on every variant in what follows; only the more significant. But, again, the student is required to note every variant.


12:1 PARAKALW OUN UMAS ADELFOI DIA TWN OIKTIRMWN TOU QEOU PARASTHSAI TA SWMATA UMWN QUSIAN ZWSAN AGIAN TW QEW EUARESTON THN LOGIKHN LATREIAN UMWN

2 KAI MH SUSXHMATIZESQE TW AIWNI TOUTW ALLA METAMORFOUSQE TH ANAKAINWSEI TOU NOOS EIS TO DOKIMAZEIN UMAS TI TO QELHMA TOU QEOU TO AGAQON KAI EUARESTON KAI TELEION

nooj is followed in TR by "your". The reading without "your" is supported by A, B, D, F, G, 424, and 1739. This assortment of Alexandrian and Western manuscripts virtually assures that the shorter reading is original.

3 LEGW GAR DIA THS XARITOS THS DOQEISHS MOI PANTI TW ONTI EN UMIN MH UPERFRONEIN PAR O DEI FRONEIN ALLA FRONEIN EIS TO SWFRONEIN EKASTW WS O QEOS EMERISEN METRON PISTEWS

4 KAQAPER GAR EN ENI SWMATI POLLA MELH EXOMEN TA DE MELH PANTA OU THN AUTHN EXEI PRACIN

5 OUTWS OI POLLOI EN SWMA ESMEN EN XRISTW TO DE KAQ EIS ALLHLWN MELH

6 EXONTES DE XARISMATA KATA THN XARIN THN DOQEISAN HMIN DIAFORA EITE PROFHTEIAN KATA THN ANALOGIAN THS PISTEWS

7 EITE DIAKONIAN EN TH DIAKONIA EITE O DIDASKWN EN TH DIDASKALIA

8 EITE O PARAKALWN EN TH PARAKLHSEI O METADIDOUS EN APLOTHTI O PROISTAMENOS EN SPOUDH O ELEWN EN ILAROTHTI

9 H AGAPH ANUPOKRITOS APOSTUGOUNTES TO PONHRON KOLLWMENOI TW AGAQW

10 TH FILADELFIA EIS ALLHLOUS FILOSTORGOI TH TIMH ALLHLOUS PROHGOUMENOI

11 TH SPOUDH MH OKNHROI TW PNEUMATI ZEONTES TW KURIW DOULEUONTES

Some Western manuscripts misread kuriw and thus replaced it with kairw.

12 TH ELPIDI XAIRONTES TH QLIYEI UPOMENONTES TH PROSEUXH PROSKARTEROUNTES

13 TAIS XREIAIS TWN AGIWN KOINWNOUNTES THN FILOCENIAN DIWKONTES

14 EULOGEITE TOUS DIWKONTAS EULOGEITE KAI MH KATARASQE

Some manuscripts add "you" after diwkontaj. This is probably due to conflation with Mt 5:44 and Lu 6:28.

15 XAIREIN META XAIRONTWN KLAIEIN META KLAIONTWN

16 TO AUTO EIS ALLHLOUS FRO ALLA TOIS TAPEINOIS SUNAPAGOMENOI MH GINESQE FRONIMOI PAR EAUTOIS

17 MHDENI KAKON ANTI KAKOU APODIDONTES PRONOOUMENOI KALA ENWPION PANTWN ANQRWPWN

This verse has undegone extensive editorializing in an effort to clarify it. The reading of B (above) is most likely original while the secondary additions in TR are explanational and therefore additional.

18 EI DUNATON TO EC UMWN META PANTWN ANQRWPWN EIRHNEUONTES

19 MH EAUTOUS EKDIKOUNTES AGAPHTOI ALLA DOTE TOPON TH ORGH GEGRAPTAI GAR EMOI EKDIKHSIS EGW ANTAPODWSW LEGEI KURIOS

20 ALLA EAN PEINA O EXQROS SOU YWMIZE AUTON EAN DIYA POTIZE AUTON TOUTO GAR POIWN ANQRAKAS PUROS SWREUSEIS EPI THN KEFALHN AUTOU

21 MH NIKW UPO TOU KAKOU ALLA NIKA EN TW AGAQW TO KAKON