Courses

Romans 13 - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study


In the text that follows, the textual base is the edition of Westcott and Hort. The student is required to collate (compare) this text with the text of Nestle-Aland 27. To do this the student need merely compare, word for word, the text found following and the text printed in Nestle, noting all variations, no matter how small. I do no comment on every variant in what follows; only the more significant. But, again, the student is required to note every variant.


13:1 PASA YUXH ECOUSIAIS UPEREXOUSAIS UPOTASSESQW OU GAR ESTIN ECOUSIA EI MH UPO QEOU AI DE OUSAI UPO QEOU TETAGMENAI EISIN

Several western witnesses smooth this "hebraic" sounding reading by dropping "soul".

2 WSTE O ANTITASSOMENOS TH ECOUSIA TH TOU QEOU DIATAGH ANQESTHKEN OI DE ANQESTHKOTES EAUTOIS KRIMA LHMYONTAI

3 OI GAR ARXONTES OUK EISIN FOBOS TW AGAQW ERGW ALLA TW KAKW QELEIS DE MH FOBEISQAI THN ECOUSIAN TO AGAQON POIEI KAI ECEIS EPAINON EC AUTHS

4 QEOU GAR DIAKONOS ESTIN SOI EIS TO AGAQON EAN DE TO KAKON POIHS FOBOU OU GAR EIKH THN MAXAIRAN FOREI QEOU GAR DIAKONOS ESTIN EKDIKOS EIS ORGHN TW TO KAKON PRASSONTI

5 DIO ANAGKH UPOTASSESQAI OU MONON DIA THN ORGHN ALLA KAI DIA THN SUNEIDHSIN

6 DIA TOUTO GAR KAI FOROUS TELEITE LEITOURGOI GAR QEOU EISIN EIS AUTO TOUTO PROSKARTEROUNTES

7 APODOTE PASIN TAS OFEILAS TW TON FORON TON FORON TW TO TELOS TO TELOS TW TON FOBON TON FOBON TW THN TIMHN THN TIMHN

8 MHDENI MHDEN OFEILETE EI MH TO ALLHLOUS AGAPAN O GAR AGAPWN TON ETERON NOMON PEPLHRWKEN

9 TO GAR OU MOIXEUSEIS OU FONEUSEIS OU KLEYEIS OUK EPIQUMHSEIS KAI EI TIS ETERA ENTOLH EN TW LOGW TOUTW ANAKEFALAIOUTAI [EN TW] AGAPHSEIS TON PLHSION SOU WS SEAUTON

The addition of "do not bear false witness" derives from a harmonization with Exodus 20:15-17. It is not found in the oldest manuscripts of Romans. It is not likely that a scribe would leave it out if he found it in his exemplar- but it is likely that a scribe would add it if he did not.

10 H AGAPH TW PLHSION KAKON OUK ERGAZETAI PLHRWMA OUN NOMOU H AGAPH

11 KAI TOUTO EIDOTES TON KAIRON OTI WRA HDH UMAS EC UPNOU EGERQHNAI NUN GAR EGGUTERON HMWN H SWTHRIA H OTE EPISTEUSAMEN

"We" is better attested than "you".

12 H NUC PROEKOYEN H DE HMERA HGGIKEN APOQWMEQA OUN TA ERGA TOU SKOTOUS ENDUSWMEQA [DE] TA OPLA TOU FWTOS

APOQWMEQA, though difficult, is the most reasonable of readings while the others are merely efforts to erase the difficulty.

13 WS EN HMERA EUSXHMONWS PERIPMH KOITAIS KAI ASELGEIAIS MH ERIDI KAI ZHLW

14 ALLA ENDUSASQE TON KURION IHSOUN XRISTON KAI THS SARKOS PRONOIAN MH POIEISQE EIS EPIQUMIAS