Courses

Romans 14 - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study


In the text that follows, the textual base is the edition of Westcott and Hort. The student is required to collate (compare) this text with the text of Nestle-Aland 27. To do this the student need merely compare, word for word, the text found following and the text printed in Nestle, noting all variations, no matter how small. I do no comment on every variant in what follows; only the more significant. But, again, the student is required to note every variant.


14:1 TON DE ASQENOUNTA TH PISTEI PROSLAMBANESQE MH EIS DIAKRISEIS DIALOGISMWN

2 OS MEN PISTEUEI FAGEIN PANTA O DE ASQENWN LAXANA ESQIEI

3 O ESQIWN TON MH ESQIONTA MH ECOUQENEITW O DE MH ESQIWN TON ESQIONTA MH KRINETW O QEOS GAR AUTON PROSELABETO

4 SU TIS EI O KRINWN ALLOTRION OIKETHN TW IDIW KURIW STHKEI H PIPTEI STAQHSETAI DE DUNATEI GAR O KURIOS STHSAI AUTON

The substitution of "God" for "Lord" in many miniscules is a theological clarification.

5 OS MEN [GAR] KRINEI HMERAN PAR HMERAN OS DE KRINEI PASAN HMERAN EKASTOS EN TW IDIW NOI PLHROFOREISQW

6 O FRONWN THN HMERAN KURIW FRONEI KAI O ESQIWN KURIW ESQIEI EUXARISTEI GAR TW QEW KAI O MH ESQIWN KURIW OUK ESQIEI KAI EUXARISTEI TW QEW

TR adds a typically Byzantine gloss after FRONEI.

7 OUDEIS GAR HMWN EAUTW ZH KAI OUDEIS EAUTW APOQNHSKEI

8 EAN TE GAR ZWMEN TW KURIW ZWMEN EAN TE APOQNHSKWMEN TW KURIW APOQNHSKOMEN EAN TE OUN ZWMEN EAN TE APOQNHSKWMEN TOU KURIOU ESMEN

9 EIS TOUTO GAR XRISTOS APEQANEN KAI EZHSEN INA KAI NEKRWN KAI ZWNTWN KURIEUSH

10 SU DE TI KRINEIS TON ADELFON SOU H KAI SU TI ECOUQENEIS TON ADELFON SOU PANTES GAR PARASTHSOMEQA TW BHMATI TOU QEOU

The substitution of "Christ" for "God" is virtually inexplicable; save for the near parallel in 2 Cor 5:10.

11 GEGRAPTAI GAR ZW EGW LEGEI KURIOS OTI EMOI KAMYEI PAN GONU KAI PASA GLWSSA ECOMOLOGHSETAI TW QEW

12 ARA OUN EKASTOS HMWN PERI EAUTOU LOGON DWSEI TW QEW

The words "to God" are secondary at the end of the verse.

13 MHKETI OUN ALLHLOUS KRINWMEN ALLA TOUTO KRINATE MALLON TO MH TIQENAI PROSKOMMA TW ADELFW H SKANDALON

14 OIDA KAI PEPEISMAI EN KURIW IHSOU OTI OUDEN KOINON DI EAUTOU EI MH TW LOGIZOMENW TI KOINON EINAI EKEINW KOINON

15 EI GAR DIA BRWMA O ADELFOS SOU LUPEITAI OUKETI KATA AGAPHN PERIPATEIS MH TW BRWMATI SOU EKEINON APOLLUE UPER OU XRISTOS APEQANEN

16 MH BLASFHMEISQW OUN UMWN TO AGAQON

17 OU GAR ESTIN H BASILEIA TOU QEOU BRWSIS KAI POSIS ALLA DIKAIOSUNH KAI EIRHNH KAI XARA EN PNEUMATI AGIW

18 O GAR EN TOUTW DOULEUWN TW XRISTW EUARESTOS TW QEW KAI DOKIMOS TOIS ANQRWPOIS

19 ARA OUN TA THS EIRHNHS DIWKWMEN KAI TA THS OIKODOMHS THS EIS ALLHLOUS

DIWKWMEN begins a new segment of thought. In the division of the text a mistake was made here by including this word and what follows in this verse. It should have begun a new verse altogether.

20 MH ENEKEN BRWMATOS KATALUE TO ERGON TOU QEOU PANTA MEN KAQARA ALLA KAKON TW ANQRWPW TW DIA PROSKOMMATOS ESQIONTI

21 KALON TO MH FAGEIN KREA MHDE PIEIN OINON MHDE EN W O ADELFOS SOU PROSKOPTEI

22 SU PISTIN HN EXEIS KATA SEAUTON EXE ENWPION TOU QEOU MAKARIOS O MH KRINWN EAUTON EN W DOKIMAZEI

The relative HN is erroneous.

23 O DE DIAKRINOMENOS EAN FAGH KATAKEKRITAI OTI OUK EK PISTEWS PAN DE O OUK EK PISTEWS AMARTIA ESTIN

The letter to the Romans evidently ended here. At some later date the doxology of 15 and the "cover letter" of 16 were added. In fact, manuscripts rearrange the last two chapters with some freedom. For a thorough discussion the student is referred to Kasemann's commentary.