Courses

Romans 15 - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study


In the text that follows, the textual base is the edition of Westcott and Hort. The student is required to collate (compare) this text with the text of Nestle-Aland 27. To do this the student need merely compare, word for word, the text found following and the text printed in Nestle, noting all variations, no matter how small. I do no comment on every variant in what follows; only the more significant. But, again, the student is required to note every variant.


15:1 OFEILOMEN DE HMEIS OI DUNATOI TA ASQENHMATA TWN ADUNATWN BASTAZEIN KAI MH EAUTOIS ARESKEIN

2 EKASTOS HMWN TW PLHSION ARESKETW EIS TO AGAQON PROS OIKODOMHN

3 KAI GAR O XRISTOS OUX EAUTW HRESEN ALLA KAQWS GEGRAPTAI OI ONEIDISMOI TWN ONEIDIZONTWN SE EPEPESAN EP EME

4 OSA GAR PROEGRAFH [PANTA] EIS THN HMETERAN DIDASKALIAN EGRAFH INA DIA THS UPOMONHS KAI DIA THS PARAKLHSEWS TWN GRAFWN THN ELPIDA EXWMEN

5 O DE QEOS THS UPOMONHS KAI THS PARAKLHSEWS DWH UMIN TO AUTO FRONEIN EN ALLHLOIS KATA XRISTON IHSOUN

6 INA OMOQUMADON EN ENI STOMATI DOCAZHTE TON QEON KAI PATERA TOU KURIOU HMWN IHSOU XRISTOU

7 DIO PROSLAMBANESQE ALLHLOUS KAQWS KAI O XRISTOS PROSELABETO HMAS EIS DOCAN TOU QEOU

The pronoun "our" at the end of the first line should be "your". "Your" is much better and more widely attested, and in in concord with the context.

8 LEGW GAR XRISTON DIAKONON GEGENHSQAI PERITOMHS UPER ALHQEIAS QEOU EIS TO BEBAIWSAI TAS EPAGGELIAS TWN PATERWN

9 TA DE EQNH UPER ELEOUS DOCASAI TON QEON KAQWS GEGRAPTAI DIA TOUTO ECOMOLOGHSOMAI SOI EN EQNESIN KAI TW ONOMATI SOU YALW

10 KAI PALIN LEGEI EUFRANQHTE EQNH META TOU LAOU AUTOU

11 KAI PALIN AINEITE PANTA TA EQNH TON KURION KAI EPAINESATWSAN AUTON PANTES OI LAOI

12 KAI PALIN HSAIAS LEGEI ESTAI H RIZA TOU IESSAI KAI O ANISTAMENOS ARXEIN EQNWN EP AUTW EQNH ELPIOUSIN

13 O DE QEOS THS ELPIDOS PLHRWSAI UMAS PASHS XARAS KAI EIRHNHS EN TW PISTEUEIN EIS TO PERISSEUEIN UMAS EN TH ELPIDI EN DUNAMEI PNEUMATOS AGIOU

14 PEPEISMAI DE ADELFOI MOU KAI AUTOS EGW PERI UMWN OTI KAI AUTOI MESTOI ESTE AGAQWSUNHS PEPLHRWMENOI PASHS THS GNWSEWS DUNAMENOI KAI ALLHLOUS NOUQETEIN

15 TOLMHROTERWS DE EGRAYA UMIN APO MEROUS WS EPANAMIMNHSKWN UMAS DIA THN XARIN THN DOQEISAN MOI APO TOU QEOU

TR adds "brothers" after "you". There is no reason for this addition and it is simply a clarification and explanation and therefore is clearly secondary.

16 EIS TO E INAI ME LEITOURGON XRIOUNTA TO EUAGGELION TOU QEOU INA GENHTAI H PROSFORA TWN EQNWN EUPROSDEKTOS HGIASMENH EN PNEUMATI AGIW

17 EXW OUN [THN] KAUXHSIN EN XRISTW IHSOU TA PROS TON QEON

18 OU GAR TOLMHSW TI LALEIN WN OU KATEIRGASATO XRISTOS DI EMOU EIS UPAKOHN EQNWN LOGW KAI ERGW

19 EN DUNAMEI SHMEIWN KAI TERATWN EN DUNAMEI PNEUMATOS [AGIOU] WSTE ME APO IEROUSALHM KAI KUKLW MEXRI TOU ILLURIKOU PEPLHRWKENAI TO EUAGGELION TOU XRISTOU

Some manuscripts add "God" after "spirit". This is a clarifying gloss.

20 OUTWS DE FILOTIMOUMENON EUAGGELIZESQAI OUX OPOU WNOMASQH XRISTOS INA MH EP ALLOTRION QEMELION OIKODOMW

21 ALLA KAQWS GEGRAPTAI OYONTAI OIS OUK ANHGGELH PERI AUTOU KAI OI OUK AKHKOASIN SUNHSOUSIN

22 DIO KAI ENEKOPTOMHN TA POLLA TOU ELQEIN PROS UMAS

23 NUNI DE MHKETI TOPON EXWN EN TOIS KLIMASIN TOUTOIS EPIPOQIAN DE EXWN TOU ELQEIN PROS UMAS APO IKANWN ETWN

24 WS AN POREUWMAI EIS THN SPANIAN ELPIZW GAR DIAPOREUOMENOS QEASASQAI UMAS KAI UF UMWN PROPEMFQHNAI EKEI EAN UMWN PRWTON APO MEROUS EMPLHSQW

"To come to you" after "Spain" is a scribal addition found in some manuscripts. The absence of the phrase in many early and reliable texts demonstrates its secondary nature.

25 NUNI DE POREUOMAI EIS IEROUSALHM DIAKONWN TOIS AGIOIS

26 EUDOKHSAN GAR MAKEDONIA KAI AXAIA KOINWNIAN TINA POIHSASQAI EIS TOUS PTWXOUS TWN AGIWN TWN EN IEROUSALHM

27 EUDOKHSAN GAR KAI OFEILETAI EISIN AUTWN EI GAR TOIS PNEUMATIKOIS AUTWN EKOINWNHSAN TA EQNH OFEILOUSIN KAI EN TOIS SARKIKOIS LEITOURGHSAI AUTOIS

28 TOUTO OUN EPITELESAS KAI SFRAGISAMENOS AUTOIS TON KARPON TOUTON APELEUSOM AI DI UMWN EIS SPANIANnOIDA DE OTI ERXOMENOS PROS UMAS EN PLHRWMATI EULOGIAS XRISTOU ELEUSOMAI

"Of the Gospel" is a secondary addition found in some Byzantine manuscripts. The generally poor quality of Byzantine readings leads us to describe this as a secondary textual addition.

30 PARAKALW DE UMAS [ADELFOI] DIA TOU KURIOU HMWN IHSOU XRISTOU KAI DIA THS AGAPHS TOU PNEUMATOS SUNAGWNISASQAI MOI EN TAIS PROSEUXAIS UPER EMOU PROS TON QEON

31 INA RUSQW APO TWN APEIQOUNTWN EN TH IOUDAIA KAI H DIAKONIA MOU H EIS IEROUSALHM EUPROSDEKTOS TOIS AGIOIS GENHTAI

The unusual structure here is smoothed by some scribes. Such smoothing is generally a sign of correction.

32 INA EN XARA ELQWN PROS UMAS DIA QELHMATOS QEOU SUNANAPAUSWMAI UMIN

Of the many variants on this verse, the above seems the most likely to have given rise to the others.

33 O DE QEOS THS EIRHNHS META PANTWN UMWN AMHN