Courses

Romans 16 - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study


In the text that follows, the textual base is the edition of Westcott and Hort. The student is required to collate (compare) this text with the text of Nestle-Aland 27. To do this the student need merely compare, word for word, the text found following and the text printed in Nestle, noting all variations, no matter how small. I do no comment on every variant in what follows; only the more significant. But, again, the student is required to note every variant.


16:1 SUNISTHMI DE UMIN FOIBHN THN ADELFHN HMWN OUSAN [KAI] DIAKONON THS EKKLHSIAS THS EN KEGXREAIS

2 INA PROSDECHSQE AUTHN EN KURIW ACIWS TWN AGIWN KAI PARASTHTE AUTH EN W AN UMWN XRHZH PRAGMATI KAI GAR AUTH PROSTATIS POLLWN EGENHQH KAI EMOU AUTOU

3 ASPASASQE PRISKAN KAI AKULAN TOUS SUNERGOUS MOU EN XRISTW IHSOU

The regular form "Prisca" is found in many ancient and reliable mss., while the diminutive "Priscilla" is found only in TR and Byzantine mss.

4 OITINES UPER THS YUXHS MOU TON EAUTWN TRAXHLON UPEQHKAN OIS OUK EGW MONOS EUXARISTW ALLA KAI PASAI AI EKKLHSIAI TWN EQNWN

5 KAI THN KAT OIKON AUTWN EKKLHSIAN ASPASASQE EPAINETON TON AGAPHTON MOU OS ESTIN APARXH THS ASIAS EIS XRISTON

6 ASPASASQE MARIAN HTIS POLLA EKOPIASEN EIS UMAS

7 ASPASASQE ANDRONIKON KAI IOUNIAN TOUS SUGGENEIS MOU KAI SUNAIXMALWTOUS MOU OITINES EISIN EPISHMOI EN TOIS APOSTOLOIS OI KAI PRO EMOU GEGONAN EN XRISTW

"Julian" is not possible -- thus "Junian" is the more appropriate name.

8 ASPASASQE AMPLIATON TON AGAPHTON MOU EN KURIW

9 ASPASASQE OURBANON TON SUNERGON HMWN EN XRISTW KAI STAXUN TON AGAPHTON MOU

10 ASPASASQE APELLHN TON DOKIMON EN XRISTW ASPASASQE TOUS EK TWN ARISTOBOULOU

11 ASPASASQE HRWDIWNA TON SUGGENH MOU ASPASASQE TOUS EK TWN NARKISSOU TOUS ONTAS EN KURIW

12 ASPASASQE TRUFAINAN KAI TRUFWSAN TAS KOPIWSAS EN KURIW ASPASASQE PERSIDA THN AGAPHTHN HTIS POLLA EKOPIASEN EN KURIW

14 ASPASASQE ROUFON TON EKLEKTON EN KURIW KAI THN MHTERA AUTOU KAI EMOU

15 ASPASASQE ASUGKRITON FLEGONTA ERMHN PATROBAN ERMAN KAI TOUS SUN AUTOIS ADELFOUS

Cf. v. 7.

16 ASPASASQE FILOLOGON KAI IOULIAN NHREA KAI THN ADELFHN AUTOU KAI OLUMPAN KAI TOUS SUN AUTOIS PANTAS AGIOUS

17 ASPASASQE ALLHLOUS EN FILHMATI AGIW ASPAZONTAI UMAS AI EKKLHSIAI PASAI TOU XRISTOU

18 PARAKALW DE UMAS ADELFOI SKOPEIN TOUS TAS DIXOSTASIAS KAI TA SKANDALA PARA THN DIDAXHN HN UMEIS EMAQETE POIOUN TAS KAI EKKLINETE AP AUTWN 19 OI GAR TOIOUTOI TW KURIW HMWN XRISTW OU DOULEUOUSIN ALLA TH EAUTWN KOILIA KAI DIA THS XRHSTOLOGIAS KAI EULOGIAS ECAPATWSIN TAS KARDIAS TWN AKAKWN

20 H GAR UMWN UPAKOH EIS PANTAS AFIKETO EF UMIN OUN XAIRW QELW DE UMAS SOFOUS [MEN] EINAI EIS TO AGAQON AKERAIOUS DE EIS TO KAKON

The shorter form of the benediction is more likely to be original. Scribes and liturgists often expanded benedictions to conform to Church practice.

21 O DE QEOS THS EIRHNHS SUNTRIYEI TON SATANAN UPO TOUS PODAS UMWN EN TAXEI H XARIS TOU KURIOU HMWN IHSOU MEQ UMWN

22 ASPAZETAI UMAS TIMOQEOS O SUNERGOS [MOU] KAI LOUKIOS KAI IASWN KAI SWSIPATROS OI SUGGENEIS MOU

23 ASPAZOMAI UMAS EGW TERTIOS O GRAYAS THN EPISTOLHN EN KURIW

24 ASPAZETAI UMAS GAIOS O CENOS MOU KAI OLHS THS EKKLHSIAS ASPAZETAI UMAS ERASTOS O OIKONOMOS THS POLEWS KAI KOUARTOS O ADELFOS

This verse should be omitted. It is absent in the earliest and best manuscripts.

25 TW DE DUNAMENW UMAS STHRICAI KATA TO EUAGGELION MOU KAI TO KHRUGMA IHSOU XRISTOU KATA APOKALUYIN MUSTHRIOU XRONOIS AIWNIOIS SESIGHMENOU

26 FANERWQENTOS DE NUN DIA TE GRAFWN PROFHTIKWN KAT EPITAGHN TOU AIWNIOU QEOU EIS UPAKOHN PISTEWS EIS PANTA TA EQNH GNWRISQENTOS

27 MONW SOFW QEW DIA IHSOU XRISTOU [W] H DOCA EIS TOUS AIWNAS AMHN

Verses 25-27 are additional.