Courses

Romans 2 - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study


In the text that follows, the textual base is the edition of Westcott and Hort. The student is required to collate (compare) this text with the text of Nestle-Aland 27. To do this the student need merely compare, word for word, the text found following and the text printed in Nestle, noting all variations, no matter how small. I do no comment on every variant in what follows; only the more significant. But, again, the student is required to note every variant.


2:1 DIO ANAPOLOGHTOS EI W ANQRWPE PAS O KRINWN EN W GAR KRINEIS TON ETERON SEAUTON KATAKRINEIS TA GAR AUTA PRASSEIS O KRINWN

2 OIDAMEN DE OTI TO KRIMA TOU QEOU ESTIN KATA ALHQEIAN EPI TOUS TA TOIAUTA PRASSONTAS

3 LOGIZH DE TOUTO W ANQRWPE O KRINWN TOUS TA TOIAUTA PRASSONTAS KAI POIWN AUTA OTI SU EKFEUCH TO KRIMA TOU QEOU

4 H TOU PLOUTOU THS XRHSTOTHTOS AUTOU KAI THS ANOXHS KAI THS MAKROQUMIAS KATAFRONEIS AGNOWN OTI TO XRHSTON TOU QEOU EIS METANOIAN SE AGEI

5 KATA DE THN SKLHROTHTA SOU KAI AMETANOHTON KARDIAN QHSAURIZEIS SEAUTW ORGHN EN HMERA ORGHS KAI APOKALUYEWS DIKAIOKRISIAS TOU QEOU

6 OS APODWSEI EKASTW KATA TA ERGA AUTOU

7 TOIS MEN KAQ UPOMONHN ERGOU AGAQOU DOCAN KAI TIMHN KAI AFQARSIAN ZHTOUSIN ZWHN AIWNION

8 TOIS DE EC ERIQEIAS KAI APEIQOUSIN TH ALHQEIA PEIQOMENOIS DE TH ADIKIA ORGH KAI QUMOS

9 QLIYIS KAI STENOXWRIA EPI PASAN YUXHN ANQRWPOU TOU KATERGAZOMENOU TO KAKON IOUDAIOU TE PRWTON KAI ELLHNOS

10 DOCA DE KAI TIMH KAI EIRHNH PANTI TW ERGAZOMENW TO AGAQON IOUDAIW TE PRWTON KAI ELLHNI

11OU GAR ESTIN PROSWPOLHMYIA PARA TW QEW

12 OSOI GAR ANOMWS HMARTON ANOMWS KAI APOLOUNTAI KAI OSOI EN NOMW HMARTON DIA NOMOU KRIQHSONTAI

13 OU GAR OI AKROATAI NOMOU DIKAIOI PARA [TW] QEW ALL OI POIHTAI NOMOU DIKAIWQHSONTAI

14 OTAN GAR EQNH TA MH NOMON EXONTA FUSEI TA TOU NOMOU POIWSIN OUTOI NOMON MH EXONTES EAUTOIS EISIN NOMOS

15 OITINES ENDEIKNUNTAI TO ERGON TOU NOMOU GRAPTON EN TAIS KARDIAIS AUTWN SUMMARTUROUSHS AUTWN THS SUNEIDHSEWS KAI METACU ALLH LWN TWN LOGISMWN KATHGpar 16 EN H HMERA KRINEI O QEOS TA KRUPTA TWN ANQRWPWN KATA TO EUAGGELION MOU DIA XRISTOU IHSOU

Textual note: Again, the different texts have a different word order for "Christ Jesus". The significance of this variation has already been pointed out above.

17 EI DE SU IOUDAIOS EPONOMAZH KAI EPANAPAUH NOMW KAI KAUXASAI EN QEW

Textual note: The TR reads ide for the more probable ei de. The TR text is barely attested while its counterpart is attested in such manuscripts as ), A, B, D*, K and some Latin, Syriac and Coptic versions.

18 KAI GINWSKEIS TO QELHMA KAI DOKIMAZEIS TA DIAFERONTA KATHXOUMENOS EK TOU NOMOU

19 PEPOIQAS TE SEAUTON ODHGON EINAI TUFLWN FWS TWN EN SKOTEI

20 PAIDEUTHN AFRONWN DIDASKALON NHPIWN EXONTA THN MORFWSIN THS GNWSEWS KAI THS ALHQEIAS EN TW NOMW

21 O OUN DIDASKWN ETERON SEAUTON OU DIDASKEIS O KHRUSSWN MH KLEPTEIN KLEPTEIS

22 O LEGWN MH MOIXEUEIN MOIXEUEIS O BDELUSSOMENOS TA EIDWLA IEROSULEIS

23 OS EN NOMW KAUXASAI DIA THS PARABASEWS TOU NOMOU TON QEON ATIMAZEIS

24 TO GAR ONOMA TOU QEOU DI UMAS BLASFHMEITAI EN TOIS EQNESIN KAQWS GEGRAPTAI

25 PERITOMH MEN GAR WFELEI EAN NOMON PRASSHS EAN DE PARABATHS NOMOU HS H PERITOMH SOU AKROBUSTIA GEGONEN

26 EAN OUN H AKROBUSTIA TA DIKAIWMATA TOU NOMOU FULASSH OUX H AKROBUSTIA AUTOU EIS PERITOMHN LOGISQHSETAI

27 KAI KRINEI H EK FUSEWS AKROBUSTIA TON NOMON TELOUSA SE TON DIA GRAMMATOS KAI PERITOMHS PARABATHN NOMOU

28 OU GAR O EN TW FANE RW IOUDAIOS ESTIN OUDEOMH

29 ALL O EN TW KRUPTW IOUDAIOS KAI PERITOMH KARDIAS EN PNEUMATI OU GRAMMATI OU O EPAINOS OUK EC ANQRWPWN ALL EK TOU QEOU