Courses

Romans 4 - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study


In the text that follows, the textual base is the edition of Westcott and Hort. The student is required to collate (compare) this text with the text of Nestle-Aland 27. To do this the student need merely compare, word for word, the text found following and the text printed in Nestle, noting all variations, no matter how small. I do no comment on every variant in what follows; only the more significant. But, again, the student is required to note every variant.


4:1 TI OUN EROUMEN ABRAAM TON PROPATORA HMWN KATA SARKA

Many witnesses add eurhkenai before Abraam; i.e., ), A, C, D, G, Y, 81 and 629. This reading is, however secondary and is absent from B and 1739.

2 EI GAR ABRAAM EC ERGWN EDIKAIWQH EXEI KAUXHMA ALL OU PROS QEON

3 TI GAR H GRAFH LEGEI EPISTEUSEN DE ABRAAM TW QEW KAI ELOGISQH AUTW EIS DIKAIOSUNHN

4 TW DE ERGAZOMENW O MISQOS OU LOGIZETAI KATA XARIN ALLA KATA OFEILHMA

5 TW DE MH ERGAZOMENW PISTEUONTI DE EPI TON DIKAIOUNTA TON ASEBH LOGIZETAI H PISTIS AUTOU EIS DIKAIOSUNHN

6 KAQAPER KAI DAUID LEGEI TON MAKARISMON TOU ANQRWPOU W O QEOS LOGIZETAI DIKAIOSUNHN XWRIS ERGWN

7 MAKARIOI WN AFEQHSAN AI ANOMIAI KAI WN EPEKALUFQHSAN AI AMARTIAI

8 MAKARIOS ANHR OU OU MH LOGISHTAI KURIOS AMARTIAN

9 VO MAKARISMOS OUN OUTOS EPI THN PERITOMHN H KAI EPI THN AKROBUSTIAN LEGOMEN GAR ELOGISQH TW ABRAAM H PISTIS EIS DIKAIOSUNHN

10 PWS OUN ELOGISQH EN PERITOMH ONTI H EN AKROBUSTIA OUK EN PERITOMH ALL EN AKROBUSTIA

11 KAI SHMEION ELABEN PERITOMHS SFRAGIDA THS DIKAIOSUNHS THS PISTEWS THS EN TH AKROBUSTIA EIS TO EINAI AUTON PATERA PANTWN TWN PISTEUONTWN DI AKROBUSTIAS EIS TO LOGISQHNAI AUTOIS THN DIKAIOSUNHN

TR adds kai after logisqhnai. This addition is unnecessary and simply smooths a somewhat infelicitous reading.

12 KAI PATERA PERITOMHS TOIS OUK EK PERITOMHS MONON ALLA KAI TOIS STOIXOUSIN TOIS IXNESIN THS EN AKROBUSTIA PISTEWS TOU PATROS HMWN ABRAAM

13 OU GAR DIA NOMOU H EPAGGELIA TW ABRAAM H TW SPERMATI AUTOU TO KLHRONOMON AUTON EINAI KOSMOU ALLA DIA DIKAIOSUNHS PISTEWS

14 EI GAR OI EK NOMOU KLHRONOMOI KEKENWTAI H PISTIS KAI KATHRGHTAI H EPAGGELIA

15 O GAR NOMOS ORGHN KATERGAZETAI OU DE OUK ESTIN NOMOS OUDE PARABASIS

The inclusion of ou de in ) and other manuscripts seems original; though quite frankly the tendency of Alexandrian scribes to correct grammar may be at work here in light of the presence of gar in the preceding verses.

16 DIA TOUTO EK PISTEWS INA KATA XARIN EIS TO EINAI BEBAIAN THN EPAGGELIAN PANTI TW SPERMATI OU TW EK TOU NOMOU MONON ALLA KAI TW EK PISTEWS ABRAAM OS ESTIN PATHR PANTWN HMWN

17 KAQWS GEGRAPTAI OTI PATERA POLLWN EQNWN TEQEIKA SE KATENANTI OU EPISTEUSEN QEOU TOU ZWOPOIOUNTOS TOUS NEKROUS KAI KALOUNTOS TA MH ONTA WS ONTA

18 OS PAR ELPIDA EP ELPIDI EPISTEUSEN EIS TO GENESQAI AUTON PATERA POLLWN EQNWN KATA TO EIRHMENON OUTWS ESTAI TO SPERMA SOU

19 KAI MH ASQENHSAS TH PISTEI KATENOHSEN TO EAUTOU SWMA HDH NENEKRWMENON EKATONTAETHS POU UPARXWN KAI THN NEKRWSIN THS MHTRAS SARRAS

In this verse we have one of those extremely rare instances where the two variants are almost completely "tied" in terms of possible originality. katenohsen is read by ), A, B, C, 81, 1739, the Vulgate, Syriac, Coptic and Armenian texts; while ou katenohsen is read by D, G, K, P, Y, 33, the Byzantine texts and the lectionaries. Simply on grounds of context, the first reading is preferred.

20 EIS DE THN EPAGGELIAN TOU QEOU OU DIEKRIQH TH APISTIA ALL ENEDUNAMWQH TH PISTEI DOUS DOCAN TW QEW

21 KAI PLHROFORHQEIS OTI O EPHGGELTAI DUNATOS ESTIN KAI POIHSAI

22 DIO KAI ELOGISQH AUTW EIS DIKAIOSUNHN

23 OUK EGRAFH DE DI AUTON MONON OTI ELOGISQH AUTW

24 ALLA KAI DI HMAS OIS MELLEI LOGIZESQAI TOIS PISTEUOUSIN EPI TON EGEIRANTA IHSOUN TON KURION HMWN EK NEKRWN

25 OS WN KAI HGERQH DIA THN DIKAIWSIN HMWN