Courses

Romans 5 - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study


In the text that follows, the textual base is the edition of Westcott and Hort. The student is required to collate (compare) this text with the text of Nestle-Aland 27. To do this the student need merely compare, word for word, the text found following and the text printed in Nestle, noting all variations, no matter how small. I do no comment on every variant in what follows; only the more significant. But, again, the student is required to note every variant.


5:1 DIKAIWQENTES OUN EK PISTEWS EIRHNHN EXWMEN PROS TON QEON DIA TOU KURIOU HMWN IHSOU XRISTOU

The subjunctive form, exwmen, has a great deal of manuscript support. The indicative is supported essentially only by second hands on the manuscripts.

2 DI OU KAI THN PROSAGWGHN ESXHKAMEN TH PISTEI EIS THN XARIN TAUTHN EN H ESTHKAMEN KAI KAUXWMEQA EP ELPIDI THS DOCHS TOU QEOU

The phrase th pistei is found in ), A, C, K, P, Y, 33, 1739. It is omitted in B, D, G, 0220. The reading seems to merely be a clarifying comment; but it is not necessary for the sense of the text.

3 OU MONON DE ALLA KAI KAUXWMEQA EN TAIS QLIYESIN EIDOTES OTI H QLIYIS UPOMONHN KATERGAZETAI

4 H DE UPOMONH DOKIMHN H DE DOKIMH ELPIDA

5 H DE ELPIS OU KATAISXUNEI OTI H AGAPH TOU QEOU EKKEXUTAI EN TAIS KARDIAIS HMWN DIA PNEUMATOS AGIOU TOU DOQENTOS HMIN

6 EI GE XRISTOS ONTWN HMWN ASQENWN ETI KATA KAIRON UPER ASEBWN APEQANEN

The segment of text from the beginning of the verse to and including eti is found only in B and the Sahidic version of the Coptic. It was included by Westcott and Hort (the editors of the text used in this course) simply, it seems, because of its appearance in B. It seems best to omit it.

7 MOLIS GAR UPER DIKAIOU TIS APOQANEITAI UPER GAR TOU AGAQOU TAXA TIS KAI TOLMA APOQANEIN

8 SUNISTHSIN DE THN EAUTOU AGAPHN EIS HMAS O QEOS OTI ETI AMARTWLWN ONTWN HMWN XRISTOS UPER HMWN APEQANEN

9 POLLW OUN MALLON DIKAIWQENTES NUN EN TW AIMATI AUTOU SWQHSOMEQA DI AUTOU APO THS ORGHS

10 EI GAR EXQROI ONTES KATHLLAGHMEN TW QEW DIA TOU QANATOU TOU UIOU AUTOU POLLW MALLON KATALLAGENTES SWQHSOMEQA EN TH ZWH AUTOU

11 OU MONON DE ALLA KAI KAUXWMENOI EN TW QEW DIA TOU KURIOU HMWN IHSOU [XRISTOU] DI OU NUN THN KATALLAGHN ELABOMEN

12 DIA TOUTO WSPER DI ENOS ANQRWPOU H AMARTIA EIS TON KOSMON EISHLQEN KAI DIA THS AMARTIAS O QANATOS KAI OUTWS EIS PANTAS ANQRWPOUS O QANATOS DIHLQEN EF W PANTES HMARTON

13 HN EN KOSMW AMARTIA DE OUK ELLOGATAI MH ONTOS NOMOU

14 ALLA EBASILEUSEN O QANATOS APO ADAM MEXRI MWUSEWS KAI EPI TOUS MH AMARTHSANTAS EPI TW OMOIWMATI THS PARABASEWS ADAM OS ESTIN TUPOS TOU MELLONTOS

15 ALL OUX WS TO PARAPTWMA OUTWS [KAI] TO XARISMA EI GAR TW TOU ENOS PARAPTWMATI OI POLLOI APEQANON POLLW MALLON H XARIS TOU QEOU KAI H DWREA EN XARITI TH TOU ENOS ANQRWPOU IHSOU XRISTOU EIS TOUS POLLOUS EPERISSEUSEN

16 KAI OUX WS DI ENOS AMARTHSANTOS TO DWRHMA TO MEN GAR KRIMA EC ENOS EIS KATAKRIMA TO DE XARISMA EK POLLWN PARAPTWMATWN EIS DIKAIWMA

17 EI GAR TW TOU ENOS PARAPTWMATI O QANATOS EBASILEUSEN DIA TOU ENOS POLLW MALLON OI THN PERISSEIAN THS XARITOS KAI [THS DWREAS] THS DIKAIOSUNHS LAMBANONTES EN ZWH BASILEUSOUSIN DIA TOU ENOS IHSOU XRISTOU

18 ARA OUN WS DI ENOS PARAPTWMATOS EIS PANTAS ANQRWPOUS EIS KATAKRIMA OUTWS KAI DI ENOS DIKAIWMATOS EIS PANTAS ANQRWPOUS EIS DIKAIWSIN ZWHS

19 WSPER GAR DIA THS PARAKOHS TOU ENOS ANQRWPOU AMARTWLOI KATESTAQHSAN OI POLLOI OUTWS KAI DIA THS UPAKOHS TOU ENOS DIKAIOI KATASTAQHSONTAI OI POLLOI

20 NOMOS DE PAREISHLQEN INA PLEONASH TO PARAPTWMA OU DE EPLEONASEN H AMARTIA UPEREPERISSEUSEN H XARIS

21 INA WSPER EBASILEUSEN H AMARTIA EN TW QANATW OUTWS KAI H XARIS BASILEUSH DIA DIKAIOSUNHS EIS ZWHN AIWNION DIA IHSOU XRISTOU TOU KURIOU HMWN