Courses

Romans 7 - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study


In the text that follows, the textual base is the edition of Westcott and Hort. The student is required to collate (compare) this text with the text of Nestle-Aland 27. To do this the student need merely compare, word for word, the text found following and the text printed in Nestle, noting all variations, no matter how small. I do no comment on every variant in what follows; only the more significant. But, again, the student is required to note every variant.


7:1 H AGNOEITE ADELFOI GINWSKOUSIN GAR NOMON LALW OTI O NOMOS KURIEUEI TOU ANQRWPOU EF OSON XRONON ZH

2 H GAR UPANDROS GUNH TW ZWNTI ANDRI DEDETAI NOMW EAN DE APOQANH O ANHR KATHRGHTAI APO TOU NOMOU TOU ANDROS

3 ARA OUN ZWNTOS TOU ANDROS MOIXALIS XRHMATISEI EAN GENHTAI ANDRI ETERW EAN DE APOQANH O ANHR ELEUQERA ESTIN APO TOU NOMOU TOU MH EINAI AUTHN MOIXALIDA GENOMENHN ANDRI ETERW

4 WSTE ADELFOI MOU KAI UMEIS EQANATWQHTE TW NOMW DIA TOU SWMATOS TOU XRISTOU EIS TO GENESQAI UMAS ETERW TW EK NEKRWN EGERQENTI INA KARPOFORHSWMEN TW QEW

5 OTE GAR HMEN EN TH SARKI TA PAQHMATA TWN AMARTIWN TA DIA TOU NOMOU ENHRGEITO EN TOIS MELESIN HMWN EIS TO KARPOFORHSAI TW QANATW

6 NUNI DE KATHRGHQHMEN APO TOU NOMOU APOQANONTES EN W KATEIXOMEQA WSTE DOULEUEIN [HMAS] EN KAINOTHTI PNEUMATOS KAI OU PALAIOTHTI GRAMMATOS

7 TI OUN EROUMEN O NOMOS AMARTIA MH GENOITO ALLA THN AMARTIAN OUK EGNWN EI MH DIA NOMOU THN TE GAR EPIQUMIAN OUK HDEIN EI MH O NOMOS ELEGEN OUK EPIQUMHSEIS

8 AFORMHN DE LABOUSA H AMARTIA DIA THS ENTOLHS KATEIRGASATO EN EMOI PASAN EPIQUMIAN XWRIS GAR NOMOU AMARTIA NEKRA

9 EGW DE EZWN XWRIS NOMOU POTE ELQOUSHS DE THS ENTOLHS H AMARTIA ANEZHSEN EGW DE APEQANON

10 KAI EUREQH MOI H ENTOLH H EIS ZWHN AUTH EIS QANATON

11 H GAR AMARTIA AFORMHN LABOUSA DIA THS ENTOLHS ECHPATHSEN ME KAI DI AUTHS APEKTEINEN

12 WSTE O MEN NOMOS AGIOS KAI H ENTOLH AGIA KAI DIKAIA KAI AGAQH

13 TO OUN AGAQON EMOI EGENETO QANATOS MH GENOITO ALLA H AMARTIA INA FANH AMARTIA DIA TOU AGAQOU MOI KATERGAZOMENH QANATON INA GENHTAI KAQ UPERBOLHN AMARTWLOS H AMARTIA DIA THS ENTOLHS

14 OIDAMEN GAR OTI O NOMOS PNEUMATIKOS ESTIN EGW DE SARKINOS EIMI PEPRAMENOS UPO THN AMARTIAN

Some Church Fathers divide oidamen as oida men. This division seems secondary and unnecessary and is therefore not adopted in the text above.

15 O GAR KATERGAZOMAI OU GINWSKW OU GAR O QELW TOUTO PRASSW ALL O MISW TOUTO POIW

16 OIW SUMFHMI TW NOMW OTI KALOS

17 NUNI DE OUKETI EGW KATERGAZOMAI AUTO ALLA H ENOIKOUSA EN EMOI AMARTIA

18 OIDA GAR OTI OUK OIKEI EN EMOI TOUT ESTIN EN TH SARKI MOU AGAQON TO GAR QELEIN PARAKEITAI MOI TO DE KATERGAZESQAI TO KALON OU

ou is a rather unusual way to end a sentence. This fact caused many scribes to add a more proper ending. D, G, K, P, Y, 33, 88*, and 614 added euriskw; while ginwskw was added by 88(mg) and 2127. The abrupt text is found in such diverse manuscripts as ), A, B, C, 81, and 1739. For both internal and external reasons, the shorter reading is preferred.

19 OU GAR O QELW POIW AGAQON ALLA O OU QELW KAKON TOUTO PRASSW

20 EI DE O OU QELW TOUTO POIW OUKETI EGW KATERGAZOMAI AUTO ALLA H OIKOUSA EN EMOI AMARTIA

egw is added in many manuscripts; but it is clearly secondary.

21 EURISKW ARA TON NOMON TW QELONTI EMOI POIEIN TO KALON OTI EMOI TO KAKON PARAKEITAI

22 SUNHDOMAI GAR TW NOMW TOU QEOU KATA TON ESW ANQRWPON

B replaces qeou with noov. This is obviously erroneous.

23 BLEPW DE ETERON NOMON EN TOIS MELESIN MOU ANTISTRATEUOMENON TW NOMW TOU NOOS MOU KAI AIXMALWTIZONTA ME [EN] TW NOMW THS AMARTIAS TW ONTI EN TOIS MELESIN MOU

24 TALAIPWROS EGW ANQRWPOS TIS ME RUSETAI EK TOU SWMATOS TOU QANATOU TOUTOU

25 XARIS DE TW QEW DIA IHSOU XRISTOU TOU KURIOU HMWN ARA OUN AUTOS EGW TW MEN NOI DOULEUW NOMW QEOU TH DE SARKI NOMW AMARTIAS

The phrase xariv de tw qew is found in 16(1), C(2), Y, 33, 81, 88, 104, 436, 2127 and others. The Western text has h xariv tou qeou. The first reading seems more likely.