Courses

Romans 8 - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study


In the text that follows, the textual base is the edition of Westcott and Hort. The student is required to collate (compare) this text with the text of Nestle-Aland 27. To do this the student need merely compare, word for word, the text found following and the text printed in Nestle, noting all variations, no matter how small. I do no comment on every variant in what follows; only the more significant. But, again, the student is required to note every variant.


8:1 OUDEN ARA NUN KATAKRIMA TOIS EN XRISTW IHSOU

The TR adds a phrase at the end of the verse after "Jesus". This additional phrase is not a part of the original text and is, in fact, an editorial effort to explain and expand. It is, in short, commentary.

2 O GAR NOMOS TOU PNEUMATOS THS ZWHS EN XRISTW IHSOU HLEUQERWSEN SE APO TOU NOMOU THS AMARTIAS KAI TOU QANATOU

The singular "you" at the end of the first line above is changed to a plural in many manuscripts. This seems to be an attempt to include the many.

3 TO GAR ADUNATON TOU NOMOU EN W HSQENEI DIA THS SARKOS O QEOS TON EAUTOU UION PEMYAS EN OMOIWMATI SARKOS AMARTIAS KAI PERI AMARTIAS KATEKRINEN THN AMARTIAN EN TH SARKI

4 INA TO DIKAIWMA TOU NOMOU PLHRWQH EN HMIN TOIS MH KATA SARKA PERIPATOUSIN ALLA KATA PNEUMA

5 OI GAR KATA SARKA ONTES TA THS SARKOS FRONOUSIN OI DE KATA PNEUMA TA TOU PNEUMATOS

6 TO GAR FRONHMA THS SARKOS QANATOS TO DE FRONHMA TOU PNEUMATOS ZWH KAI EIRHNH

7 DIOTI TO FRONHMA THS SARKOS EXQRA EIS QEON TW GAR NOMW TOU QEOU OUX UPOTASSETAI OUDE GAR DUNATAI

8 OI DE EN SARKI ONTES QEW ARESAI OU DUNANTAI

9 UMEIS DE OUK ESTE EN SARKI ALLA EN PNEUMATI EIPER PNEUMA QEOU OIKEI EN UMIN EI DE TIS PNEUMA XRISTOU OUK EXEI OUTOS OUK ESTIN AUTOU

10 EI DE XRISTOS EN UMIN TO MEN SWMA NEKRON DIA AMARTIAN TO DE PNEUMA ZWH DIA DIKAIOSUNHN

11 EI DE TO PNEUMA TOU EGEIRANTOS TON IHSOUN EK NEKRWN OIKEI EN UMIN O EGEIRAS EK NEKRWN XRISTON IHSOUN ZWOPOIHSEI KAI TA QNHTA SWMATA UMWN DIA TOU ENOIKOUNTOS AUTOU PNEUMATOS EN UMIN

The genitive in the last clause seems original.

12 ARA OUN ADELFOI OFEILETAI ESMEN OU TH SARKI TOU KATA SARKA ZHN

13 EI GAR KATA SARKA ZHTE MELLETE APOQNHSKEIN EI DE PNEUMATI TAS PRACEIS TOU SWMATOS QANATOUTE ZHSESQE

14 OSOI GAR PNEUMATI QEOU AGONTAI OUTOI UIOI QEOU EISIN

15 OU GAR ELABETE PNEUMA DOULEIAS PALIN EIS FOBON ALLA ELABETE PNEUMA UIOQESIAS EN W KRAZOMEN ABBA O PATHR

16 AUTO TO PNEUN OTI ESMEN TEKNA QEOU

17 EI DE TEKNA KAI KLHRONOMOI KLHRONOMOI MEN QEOU SUGKLHRONOMOI DE XRISTOU EIPER SUMPASXOMEN INA KAI SUNDOCASQWMEN

18 LOGIZOMAI GAR OTI OUK ACIA TA PAQHMATA TOU NUN KAIROU PROS THN MELLOUSAN DOCAN APOKALUFQHNAI EIS HMAS

19 H GAR APOKARADOKIA THS KTISEWS THN APOKALUYIN TWN UIWN TOU QEOU APEKDEXETAI

20 TH GAR MATAIOTHTI H KTISIS UPETAGH OUX EKOUSA ALLA DIA TON UPOTACANTA EF ELPIDI

21 OTI KAI AUTH H KTISIS ELEUQERWQHSETAI APO THS DOULEIAS THS FQORAS EIS THN ELEUQERIAN THS DOCHS TWN TEKNWN TOU QEOU

oti is read by such excellent texts as h46, A, B, C, 33, 81, 614, 1739. dioti seems accidental.

22 OIDAMEN GAR OTI PASA H KTISIS SUSTENAZEI KAI SUNWDINEI AXRI TOU NUN

23 OU MONON DE ALLA KAI AUTOI THN APARXHN TOU PNEUMATOS EXONTES HMEIS KAI AUTOI EN EAUTOIS STENAZOMEN UIOQESIAN APEKDEXOMENOI THN APOLUTRWSIN TOU SWMATOS HMWN

The Western family omits "adoption" for unknown and unclear reasons. The manuscript evidence is clearly in favor of its inclusion.

24 TH GAR ELPIDI ESWQHMEN ELPIS DE BLEPOMENH OUK ESTIN ELPIS O GAR BLEPEI TIS ELPIZEI

elpizei is supported by h46, B, C, D, G, Y, 33, 81, 614, 1739. upomenei is supported by A, 1739 (mg) and some early versions.

25 EI DE O OU BLEPOMEN ELPIZOMEN DI UPOMONHS APEKDEXOMEQA

26 WSAUTWS DE KAI TO PNEUMA SUNANTILAMBANETAI TH ASQENEIA HMWN TO GAR TI PROSEUCWMEQA KAQO DEI OUK OIDAMEN ALLA AUTO TO PNEUMA UPERENTUGXANEI STENAGMOIS ALA LHTOIS

on the basis of C, K, P, 33, 614, and other Western texts. It is clearly a secondary addition.

27 O DE ERAUNWN TAS KARDIAS OIDEN TI TO FRONHMA TOU PNEUMATOS OTI KATA QEON ENTUGXANEI UPER AGIWN

28 OIDAMEN DE OTI TOIS AGAPWSIN TON QEON PANTA SUNERGEI O QEOS EIS AGAQON TOIS KATA PROQESIN KLHTOIS OUSIN

29 OTI OUS PROEGNW KAI PROWRISEN SUMMORFOUS THS EIKONOS TOU UIOU AUTOU EIS TO EINAI AUTON PRWTOTOKON EN POLLOIS ADELFOIS

30 OUS DE PROWRISEN TOUTOUS KAI EKALESEN KAI OUS EKALESEN TOUTOUS KAI EDIKAIWSEN OUS DE EDIKAIWSEN TOUTOUS KAI EDOCASEN

31 TI OUN EROUMEN PROS TAUTA EI O QEOS UPER HMWN TIS KAQ HMWN

32 OS GE TOU IDIOU UIOU OUK EFEISATO ALLA UPER HMWN PANTWN PAREDWKEN AUTON PWS OUXI KAI SUN AUTW TA PANTA HMIN XARISETAI

33 TIS EGKALESEI KATA EKLEKTWN QEOU QEOS O DIKAIWN

34 TIS O KATAKRINWN XRISTOS [IHSOUS] O APOQANWN MALLON DE EGERQEIS [EK NEKRWN] OS ESTIN EN DECIA TOU QEOU OS KAI ENTUGXANEI UPER HMWN

35 TIS HMAS XWRISEI APO THS AGAPHS TOU XRISTOU QLIYIS H STENOXWRIA H DIWGMOS H LIMOS H GUMNOTHS H KINDUNOS H MAXAIRA

36 KAQWS GEGRAPTAI OTI ENEKEN SOU QANATOUMEQA OLHN THN HMERAN ELOGISQHMEN WS PROBATA SFAGHS

37 ALL EN TOUTOIS PASIN UPERNIKWMEN DIA TOU AGAPHSANTOS HMAS

38 PEPEISMAI GAR OTI OUTE QANATOS OUTE ZWH OUTE AGGELOI OUTE ARXAI OUTE ENESTWTA OUTE MELLONTA OUTE DUNAMEIS

39 OUTE UYWMA OUTE BAQOS OUTE TIS KTISIS ETERA DUNHSETAI HMAS XWRISAI APO THS AGAPHS TOU QEOU THS EN XRISTW IHSOU TW KURIW HMWN