Courses

Romans 9 - The Greek Text of Romans: A Text Critical Study


In the text that follows, the textual base is the edition of Westcott and Hort. The student is required to collate (compare) this text with the text of Nestle-Aland 27. To do this the student need merely compare, word for word, the text found following and the text printed in Nestle, noting all variations, no matter how small. I do no comment on every variant in what follows; only the more significant. But, again, the student is required to note every variant.


9:1 ALHQEIAN LEGW EN XRISTW OU YEUDOMAI SUMMARTUROUSHS MOI THS SUNEIDHSEWS MOU EN PNEUMATI AGIW

2 OTI LUPH MOI ESTIN MEGALH KAI ADIALEIPTOS ODUNH TH KARDIA MOU

3 HUXOMHN GAR ANAQEMA EINAI AUTOS EGW APO TOU XRISTOU UPER TWN ADELFWN MOU TWN SUGGENWN MOU KATA SARKA

4 OITINES EISIN ISRAHLITAI WN H UIOQESIA KAI H DOCA KAI AI DIAQHKAI KAI H NOMOQESIA KAI H LATREIA KAI AI EPAGGELIAI

The reading ai diaqhkai is found in such manucripts as h46, B, D, Cop, Eth. And the reading h diaqhkh is found in ), C, K, Y, 33, 81, 614, 1739, and the Syriac texts. The even distribution of the external evidence makes a conclusion more difficult; but the more difficult reading, ai diaqhkai, seems more likely to have been changed to the singular than that the singular would be changed to the plural.

5 WN OI PATERES KAI EC WN O XRISTOS TO KATA SARKA O WN EPI PANTWN QEOS EULOGHTOS EIS TOUS AIWNAS AMHN

6 OUX OION DE OTI EKPEPTWKEN O LOGOS TOU QEOU OU GAR PANTES OI EC ISRAHL OUTOI ISRAHL

7 OUD OTI EISIN SPERMA ABRAAM PANTES TEKNA ALL EN ISAAK KLHQHSETAI SOI SPERMA

8 TOUT ESTIN OU TA TEKNA THS SARKOS TAUTA TEKNA TOU QEOU ALLA TA TEKNA THS EPAGGELIAS LOGIZETAI EIS SPERMA

9 EPAGGELIAS GAR O LOGOS OUTOS KATA TON KAIRON TOUTON ELEUSOMAI KAI ESTAI TH SARRA UIOS

10 OU MONON DE ALLA KAI REBEKKA EC ENOS KOITHN EXOUSA ISAAK TOU PATROS HMWN

11 MHPW GAR GENNHQENTWN MHDE PRACANTWN TI AGAQON H FAULON INA H KAT EKLOGHN PROQESIS TOU QEOU MENH OUK EC ERGWN ALL EK TOU KALOUNTOS

12 ERREQH AUTH OTI O MEIZWN DOULEUSEI TW ELASSONI

13 KAQAPER GEGRAPTAI TON IAKWB HGAPHSA TON DE HSAU EMISHSA

14 TI OUN EROUMEN MH ADIKIA PARA TW QEW MH GENOITO

15 TW MWUSEI GAR LEGEI ELEHSW ON AN ELEW KAI OIKTIRHSW ON AN OIKTIRW

16 ARA OUN OU TOU QELONT OS OUDE TOU TREXONTOS

17 LEGEI GAR H GRAFH TW FARAW OTI EIS AUTO TOUTO ECHGEIRA SE OPWS ENDEICWMAI EN SOI THN DUNAMIN MOU KAI OPWS DIAGGELH TO ONOMA MOU EN PASH TH GH

18 ARA OUN ON QELEI ELEEI ON DE QELEI SKLHRUNEI

19 EREIS MOI OUN TI ETI MEMFETAI TW GAR BOULHMATI AUTOU TIS ANQESTHKEN

20 W ANQRWPE MENOUNGE SU TIS EI O ANTAPOKRINOMENOS TW QEW MH EREI TO PLASMA TW PLASANTI TI ME EPOIHSAS OUTWS

21 H OUK EXEI ECOUSIAN O KERAMEUS TOU PHLOU EK TOU AUTOU FURAMATOS POIHSAI O MEN EIS TIMHN SKEUOS O DE EIS ATIMIAN

22 EI DE QELWN O QEOS ENDEICASQAI THN ORGHN KAI GNWRISAI TO DUNATON AUTOU HNEGKEN EN POLLH MAKROQUMIA SKEUH ORGHS KATHRTISMENA EIS APWLEIAN

23 INA GNWRISH TON PLOUTON THS DOCHS AUTOU EPI SKEUH ELEOUS A PROHTOIMASEN EIS DOCAN

B deletes "and" at the beginning of the verse. This seems most likely the original reading as the expansion is clearly explanatory.

24 OUS KAI EKALESEN HMAS OU MONON EC IOUDAIWN ALLA KAI EC EQNWN

25 WS KAI EN TW WSHE LEGEI KALESW TON OU LAON MOU LAON MOU KAI THN OUK HGAPHMENHN HGAPHMENHN

26 KAI ESTAI EN TW TOPW OU ERREQH [AUTOIS] OU LAOS MOU UMEIS EKEI KLHQHSONTAI UIOI QEOU ZWNTOS

27 HSAIAS DE KRAZEI UPER TOU ISRAHL EAN H O ARIQMOS TWN UIWN ISRAHL WS H AMMOS THS QALASSHS TO UPOLEIMMA SWQHSETAI

28 LOGON GAR SUNTELWN KAI SUNTEMNWN POIHSEI KURIOS EPI THS GHS

The TR adds the verse from Isaiah 10:22-23 after SUNTEMNWN. This is editorial expansionism.

29 KAI KAQWS PROEIRHKEN HSAIAS EI MH KURIOS SABAWQ EGKATELIPEN HMIN SPERMA WS SODOMA AN EGENHQHMEN KAI WS GOMORRA AN WMOIWQHMEN

30 TIWKONTA DIKAIOSUNHN KATELABEN DIKAIOSUNHN DIKAIOSUNHN DE THN EK PISTEWS

31 ISRAHL DE DIWKWN NOMON DIKAIOSUNHS EIS NOMON OUK EFQASEN

32 DIA TI OTI OUK EK PISTEWS ALL WS EC ERGWN PROSEKOYAN TW LIQW TOU PROSKOMMATOS

TR adds "law" after "works", in imitation of Paul in many other places. The text without the addition of "law" is supported by h46, A, B, G, 1739, and several of the versions.

33 KAQWS GEGRAPTAI IDOU TIQHMI EN SIWN LIQON PROSKOMMATOS KAI PETRAN SKANDALOU KAI O PISTEUWN EP AUTW OU KATAISXUNQHSETAI

See verse 23. The same thing done there is done here by TR.